Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ се превърна във флагман на българщината в Украйна

0
Снимки: Болградска гимназия, архив

Болградската гимназия е първата българска гимназия от Възраждането. След Кримската война Болград и около 40 български колонии са присъединени към Молдовското княжество. През януари 1858 година делегация на българските колонии ходатайства пред княз Никола Богориди за откриване народно училище в Болград. Съдействие на бесарабските българи оказва Георги Раковски, който по това време се намира в Яш.

 На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление. То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение, преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Финансирането на училището се осъществява от приходите на Болградската община и на други 39 общини, а управлението се извършва  от Попечителски комитет от трима души, избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии. Учебното заведение е възродено през 1993 г. А през 1999 г. му е дадено името „Г. С. Раковски“

За това какви са постиженията на гимназията и за бъдещето развитие, четете в интервю с директора на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ Снежана Скорич за рубриката БГ свят на БТА.

Госпожо Скорич, възстановена през 1993 г., Болградската гимназия се превърна във флагман на българщината в Украйна.  Как живее днес тя?

Днес гимназията е модерна образователна институция, чиято дейност хармонично съчетава историческия опит на поколенията и съвременните иновации, както и духовните, културни и национални ценности на украинския и българския народ. Наистина през тези 19 години учебното заведение се превърна в  регионален културно-просветен и учебно-методически център на българите на Украйна, в който работят и преподаватели, командировани от МОН на Република България.

При нас се обучават 523 ученици от 18 населени места на Болградски район (предимно български села – бел.авт.), както и от други райони на Одеска област. Една от главната мотивация на учениците да учат при нас е желанието им  да изучават български език и  литература, история на  България, а също и  традиции и обичаи на българския народ. За гимназистите извън Болград предоставяме общежитие, а за живеещите в близките села осигуряваме безплатен транспорт.

Осъществяваме  много активно сътрудничество  с широк кръг партньори, включително държавни институции, органи на местното самоуправление, неправителствени организации от Украйна и България. С много от тях имаме сключени споразумения за сътрудничество, които ни дават възможност за участие в европейски проекти, както и да  разширяваме перспективите на учениците и преподавателите. В резултат на това сътрудничество  нашите гимназисти участват в международни спартакиади, семинари, фестивали и конференции в България, имат възможност да посетят Европейския парламент в Брюксел.

Болградската гимназия винаги печели най-много призови места в общонационални и областни олимпиади по български език.  Години наред най-много кандидат-студенти за обучение в български висши учебни заведения са именно Вашите гимназисти.  На какво се дължи това?

Преди всичко на наличието на  съвременната  образователна среда, целяща да дава  качествено образование на надарените ученици. Наистина всяка година нашите гимназисти печелят първите места в регионалните и общонационални олимпиади по български език и литература, за което получават стипендия от президента на Украйна. Първенецът на Болградската гимназия и победителят  на всеукраинската олимпиада по български език и литература  имат право да бъдат приети в  български  университети в България без приемни изпити.

Тези значими резултати са постигнати благодарение на  високата квалификация на преподавателите и професионалното преподаване на тези дисциплини в гимназията. Бих искала да подчертая, че професионализмът на нашите учители се потвърждава  и от факта, че те са автори и съавтори на учебни програми, учебници по български език и литература, оказват квалифицирана научна и методическа помощ  на учители от други средни училища, преподаващи български език и литература.

Наши преподаватели  са разработили програми по история на България и специален курс „Традиции и обичаи на българите”, които са одобрени от МОН  на Украйна. При формирането на своите бъдещи  професионални интереси  възпитаниците ни много често избират европейското образование в България. Дори и след завършването на гимназията, ние сме в постоянна връзка с тях и се радваме на успехите им.

Гимназията притежава уникална учебно-материална база за обучение по български език и литература, история и култура на българския народ. Имате училищен музей и дори свой вестник. Споделете за това, моля.

Болградската гимназия винаги е имала много добра материално-техническа база. По всички основни дисциплини имаме оборудвани кабинети, включително кабинети по български език и литература, история и култура на българския народ, два компютърни класа. През 2018 г.,  по повод 160-та годишнина на гимназията бяха открити интерактивно фоайе и кабинет за дистанционно обучение, обновена е фасадата на сградата, която е паметник на архитектурата.

За провеждането на извънкласни дейности са оборудвани: актова, хореографска и спортна зали, българска етнографска стая,  стая за българска народна музика, детски център. В Музея за историята на Болградската гимназия има много исторически архивни документи и експонати, сред които е и копието на Хрисовула (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, издаден на  10 юни 1858 година  от княз Никола Богориди.

Гимназистите издават училищен вестник „Здравей”, в който отразяват живота на учебното заведение на няколко езика.

Тук бих искала да добавя няколко думи  за материалната база на гимназията от първите години на нейното съществуване през XIX век. Първата библиотека  тогава получавала всички български, руски, чешки, сръбски, румънски, немски, френски и английски периодични издания. Библиотеката притежавала  пълни колекции от произведения в оригинал на световната класика. През 1861 г. в Прага било закупено оборудване за създадената към гимназията печатница, която обслужвала не само учебното заведение, но и цяла Бесарабия. През 1864 г. бил открит пансион, в който са били настанени ученици от отдалечени села, както и от Македония, България и Тракия. Гимназията разполагала със собствена обсерватория, метеорологична станция, колекция от картини, духови инструменти. Физическата лаборатория била оборудвана с устройства, закупени в Европа, много от които все още работят.

Най-добрите възпитаници на учебното заведение  са учили в най-добрите университети в Европа. Гимназията  е била финансирана за сметка на получената печалба от общи имоти – пет езера, два моста на река Дунав и пет ресторанта. Ако направим паралел с днешно време, то нашето учебно заведение  се финансира от областния бюджет, което дава възможност всяка година да се подобрява и актуализира съществуващата материално-техническа и учебна база.

От 2016 г. насам Вашето учебно заведение участва в държавен експеримент „Възпитанието на гимназистите в мултикултурна среда“, който приключва тази година.  Какви са  неговите резултати?

Според нас интеграцията на Украйна в европейското и световното пространство и изграждането на гражданско общество са възможни при условие на мултикултурното образование на личността. Въз основа на това, със заповед на МОН на Украйна, гимназията получи статут на експериментално учебно заведение на национално ниво. През периода от 2016 до 2022 г. при нас се извършваше  научноизследователска работа на тема „Система за възпитание на личността в мултикултурната среда“.

Нашият  преподавателски състав разработи цялостна концепция и система за обучението на ученика в мултикултурна среда. Те са одобрени от украинското министерство и се препоръчват за използване на общообразователни училища, в които се обучават деца от различни националности.

Във връзка с новите промени в законодателната база в украинското образование на гимназията също й предстоят промени в устава и името. Има ли взето решение по въпроса?

Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ като първо българско средно училище извън пределите на България, има голямо значение за Украйна и България. Това ни налага голяма отговорност от страна на  обществеността и официалните институции на Украйна и България.

След приемането на законите на Украйна „За образованието“ и „За пълно общото средно образование“, многобройната българска диаспора в Украйна беше обезпокоена от факта ще се запази ли статутът на  гимназията. Няколко години наред администрацията на учебното заведение имаше многократни срещи и обръщения в  различни институции по разрешаването на казуса.

За нас е много важно да се запазят в структурата на Болградската гимназия „Г. С.  Раковски“ трите степени на образованието (начален етап – 1 – 4 клас; основно образование – 5 – 9 клас; профилно образование – 10 – 12 клас), както и  възможността да се приемат ученици от цяла Одеска област. Това ще даде възможност   да  формираме национална  елита, учениците   да изучават родния български език и литература от 1 до 12 клас. Също много е важно да се съхрани финансирането от областния бюджет. Изключително голямо значение има продължаването на дългогодишните връзки на гимназията с България.

С голяма радост днес вече мога да констатирам, че решението по определянето на статута на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ бе взето на 3 юни от Одеския областен съвет.

Болградската гимназия „Г.  С.  Раковски“ е културно-просветният мост между Украйна и България. Учебното заведение е включено в договорната база в сферата на образованието.

От историческа гледна точка възпитаниците на Болградската гимназия са в основата на изграждането и възстановяването на новата Българска държава след Освобождението. Те са вписани със златни букви в българската история, личности, допринесли за българската наука, култура, военно дело, правосъдие, музика и книжовност. Това са Александър Малинов,  Георги Тодоров, Данаил Николаев, Димитър Греков, Иван Колев, Димитър Агура, Александър Теодоров-Балан, Иван Вулпе и мн.др. Мнозина от възпитаниците на гимназията участват в Българското опълчение.

Днешните гимназисти не само изучават български език,  литература, история на България, традициите и обичаите на българите, но възраждат и популяризират българската музика и българските народни танци. Заедно с родителите си те се приобщават към българската национална култура, участвайки в училищния календар на традиционните празници, изявяват се в най-различни български национални конкурси, фестивали, състезания. В гимназията стана традиция да се отбелязват следните дати – Деня на бесарабските българи, Деня на будителите, Деня на Освобождението на България, Деня на рождената дата на Георги Раковски, Деня на светите братя Кирил и Методий.

На базата на гимназията се провеждат областни семинари за преподаватели по български език и литература от Бесарабия и цяла Украйна. Гимназията е място, което обединява представители на различни държавни институции на Украйна и България. Гимназията е посещавана от президенти, премиери, министри, народни депутати.

В Болградската гимназия години наред се осъществява информационната и кандидат-студентска кампании за обучение във ВУЗ-овете на България. Нашите възпитаници (повече от 20 години), станали студенти в България, вече са конкурентноспособни и квалифицирани специалисти в  България и Украйна.

Сътрудничеството и връзките станаха възможни благодарение на междудържавната договорна база в сферата на образованието.

Гордост на гимназията са двата народни състава – танцовият „Хоро“ и вокалният „Здравец“.

За развитието на творческите способности на учениците при нас работят   много секции и клубове, сред които почетното място заемат народният  хореографски ансамбъл  „Хоро” и народният вокален ансамбъл  „Здравец”.

Ансамбъл „Хоро” е създаден през 2001 г., ръководи се от командированите преподаватели от МОН на България –  Веска Козукова,  Огнян Алексиев, доц. Красимир Петров, Данаил Цолов, Петър Димитров, Маргарита Братоева. През 2016 г. ансамбъл „Хоро“ получи почетното звание „образцов танцов състав“. А през 2021 г. благодарение на хореографските умения и изпълнителското ниво на участниците, „Хоро“ получи званието „народен танцов състав“. Същата година ансамбълът отбеляза своя 20-годишен юбилей.

Вокалният ансамбъл „Здравец“ е създаден през 1997 г. Той също се ръководи от  командированите преподаватели от МОН на България – Паскал Бакалов, Данчо Радулов, Красимир Кондов, Димитър Стоев, Димитър Русев. През 2009 г. ансамбълът получава почетното звание „образцов вокален ансамбъл”, а през 2020 г. почетното звание народен вокален ансамбъл.

Сценичните образи на двата състава  винаги са ярки и незабравими. „Хоро“ и „Здравец“ са активни участници в различни събития, конкурси, фестивали. Те са призьори на всеукраинския фестивал-конкурс „Чиста роса“; регионалния детско-юношески фестивал „Палитра на българските таланти“, международния фолклорен фестивал “С България в сърцето“ в Каварна, България и международния детски Великденски фестивал в Босилеград,  Сърбия.

Госпожо Скорич, наред с постигнатите успехи, вероятно имате и належащи въпроси за решаване. Какви са те?

Най важният въпрос, който подлежи на решаване,  е подновяването на съществуващия Протокол между МОН на Украйна и МОН на  България относно Болградската гимназия. Своевременното решаване на този казус ще способства за балансираната и толерантна политика към българите в Украйна, подкрепата на езиковите ни и културно-образователни потребности, което ще допринесе за укрепването на украинско-българските отношения. Също така това ще запази социално-политическата  стабилност в региона, за жителите на който Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ не само носи и съхранява историческата памет, а е и образователен и културен център на българската общност.

Основаването на гимназията  през далечната 1858 г.  не било лесна задача,  учебното заведение  премина през много исторически периоди в различни държави, но успя дори в такива условия да запази своята специфичност и уникалност. Новоподписаният протокол ще утвърди специалния статут и уникалния характер на Болградската гимназия в системата на пълното общо средно образование в Украйна.

Уверена съм, че както по въпроса за новия Статут на гимназията, така и за новия Протокол ще намерим разбиране и подкрепа от страна на всички необходими институции от Украйна и България. Благодаря на БТА за  възможността да разкажем за нас и да популяризираме името на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“!

/Юлия Христова/

Източник: bta.bg

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.